Обучение в докторантура

Образователна и научна степен „доктор“ е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, стремящи се да направят научна, изследователска и преподавателска кариера. За образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение по образователна и научна степен „доктор“ по следните докторски програми:

За обучение в доктурантура могат да кандидатстват лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“.

Обучението на докторанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се осъществява в редовна и задочна форма. Формата на обучение се определя при обявяване на конкурсите всяка година.

Осъществява се и обучение на докторанти чрез самостоятелно разработване на дисертация.

Сроковете за обучение са както следва:

 • редовна докторантура – до 3 години;
 • задочна докторантура – до 4 години;
 • докторантурата на самостоятелна подготовка – до 3 години.

Темите, условията и реда за кандидатстване за редовна и задочна форма на доктурантура във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявят всяка година със заповед на Министъра на отбраната. Конкурсите и сроковете за кандидатстване, образци на документи (рапорт заявление и др.) се обявяват и на сайта на ВВМУ.

Докторска програма
Акредитацията е валидна до:
Професионално направление 3.2 Психология 
Военна психология
Професионално направление 3.7 Администрация и управление 
Организация и управление извън сферата на материалното производство
Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника 
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление20.07.2024 г.
Професионално направление 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
 
Технология и организация на корабостроенето
Корабни силови уредби, машини и механизми
Радиолокация и радионавигация
Комуникационни мрежи и системи
Управление на кораби и корабоводене
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
Електроснабдяване и електрообзавеждане (Електроснабдяване и обзавеждане на кораба)
Приложна механика
Професионално направление 9.1 Национална сигурност
 
Военнополитически аспекти на морската сигурност
Професионално направление 9.2 Военно дело 
Организация и управление на въоръжените сили

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален план, в който се включват следните модули:

 1. базов модул – насочен е към придобиване на знания и умения по отношение на методиката и методологията на научното изследване, използването на различни научноизследователски и експертно-аналитични методи, овладяването на специализирани програмни продукти, езикова подготовка и др. Проверката на знанията им се извършва с изпит;
 2. специализиращ модул – съобразен е с профила на дисертационното изследване; включва посещение на определен брой лекционни курсове, семинари и др. и полагане на изпити;
 3. научноизследователски модул – включва участие на докторанта в кръгли маси, научни експертизи, изследователски проекти, екипи за научно-консултантска дейност, художественотворчески проекти, разработване и публикуване на не по-малко от 3 публикации в научни издания, предимно свързани с изяви в национални научни форуми и международни конференции, чрез публикуване в изданията и др.

Индивидуалният план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Изготвя се от докторанта и научния му ръководител и се обсъжда и утвърждава от катедрения и факултетния съвет. Планът се утвърждава от началника на училището до 1 месец след зачисляването на докторанта. Индивидуалните планове се оформят в три екземпляра и се съхраняват в катедрата, докторанта и при секретаря по процедурите за придобиване на научни степени. Всеки докторант полага четири задължителни изпита – по научната специалност, по тематиката на дисертационния труд, по методология и методика на научното изследване и по чужд език. Докторантът може да положи и допълнителни изпити, които се определят с индивидуалния план по решение на катедрения съвет.

За осигуряване на съответствие на докторантското обучение с ECTS се присъждат кредити за всеки от изпитите и другите форми на обучение. Целта е да се осигури възможност за мобилност на докторантите. Системата за натрупване и трансфер на кредити задължава докторантите да покрият 80 кредита за редовна докторантура, 70 кредита – за задочна, 60 кредита – за докторантура на самостоятелна подготовка.

Докторант, който е положил успешно предвидените в индивидуалния му учебен план изпити и е представил предсрочно за предварително обсъждане в катедрата дисертационен труд, при положително решение на обучаващата катедра и решение на факултетния съвет се отчислява от докторантура с право на защита.

Отчисляване на докторантите се извършва със заповед на началника на училището. Началникът на училището уведомява министъра на отбраната за отчисляването на докторантите, зачислени с министерска заповед.

Когато докторантът изпълни задълженията си по индивидуален план и дисертационния труд е напълно готов, труда се представя на научния ръководител, който преценява готовността за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на катедрения съвет да открие процедура за предварително обсъждане. Катедреният съвет избира двама хабилитирани преподаватели от съответната научна област за вътрешни рецензенти на дисертационния труд. След като рецензиите са готови се прави предварителното обсъждане, на което кандидата представя труда си, четат се рецензиите на рецензентите и се провежда дискусия, в която се задават въпроси към докторанта и към научния ръководител за изясняване на научните и научно-приложните приноси, постигнатите резултати, актуалността и значимостта на резултатите, силните страни и слабостите на изследването, насоките за доработване и т.н. Правят се изказвания, в които се дава оценка на представения дисертационен труд и на качествата му като докторска дисертация. Дава се оценка и на научно-теоретичната и специална подготовка на докторанта и се преценява дали той е в състояние да доведе дисертационния труд до успешна защита.

След приключване на дискусията се взема решение за готовността за защита пред научно жури.

След положително решение на катедрения и факултетния съвет за готовността за защита кандидатът подава в 14-дневен срок в Регистратура за некласифицирана информация:

 1. Заявление на докторанта до Ректора/зам.-ректора по НИД за готовност за защита пред научно жури.
 2. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд с подпис на докторанта.
 3. Автобиография с подпис на докторанта (оригинал).
 4. Дисертационен труд не по-малко от 4 екземпляра.
 5. Автореферат към дисертационния труд не по-малко от 10 екземпляра.
 6. Предварителни мнения, рецензии, отзиви и становища за дисертационния труд (ако има такива).
 7. Публикации по темата на дисертационния труд в 3 екземпляра.
 8. Справка за внедряване или използване на получените в дисертационния труд резултати в практиката.
 9. Академична справка за изпълнена преподавателска дейност от докторанта (учебна натовареност).
 10. Справка за получените кредити.

 За провеждане на процедура по защита на докторски труд се сформира Научно жури. Научното жури е в състав от пет хабилитирани лица в съответната научна област или в научни области по темата на дисертацията. Най-малко трима от членовете на журито са външни за ВВМУ и поне един е професор. Съставът на научното жури се определя за всяка процедура поотделно от факултетния съвет по предложение на обучаващата катедра и се утвърждава със заповед на началника на училището в 7-дневен срок от внасяне на предложението.

Първото заседание на научното жури се свиква с писмо от началника на училището не по-късно от 14 дни от неговото назначаване.

Членовете на журито изготвят две рецензии – поне едната от тях е от външно за ВВМУ лице, и три становища. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в Регистратура за некласифицирана информация до 3 месеца от избора на научното жури. Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на ВВМУ.

Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок, но не по-кратък от 15 дни след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата.

Защитата на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” се провежда.

На откритото заседание:

 1. Председателят на научното жури представя документите на докторанта.
 2. Докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд.
 3. Рецензентите представят рецензиите си. Четат се становищата.
 4. Научният ръководител на докторанта изразява становище относно работата на докторанта и получените от него резултати.
 5. На членовете на журито и на всички присъстващи на публичната защита се дава възможност да задават въпроси и да правят изказвания.
 6. Всеки член на научното жури публично обявява крайната си оценка (положителна или отрицателна).
 7. Всички членове на научното жури гласуват.
 8. Председателят на научното жури обявява резултата от защитата.

 За успешно защитен се счита дисертационен труд, получил най-малко три положителни оценки.

Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. ОНС „доктор“ се удостоверява с диплома, която се издава от ВВМУ, по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката.

Деловодител: Гл. специалист Бояна Томова

Контакти: тел. 052 552 243, стая 2402