Обучение в докторантура

Докторска програма
Акредитацията е валидна до:
Професионално направление 3.2 Психология 
Военна психология
Професионално направление 3.7 Администрация и управление 
Организация и управление извън сферата на материалното производство
Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника 
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление20.07.2024 г.
Професионално направление 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
 
Технология и организация на корабостроенето
Корабни силови уредби, машини и механизми
Радиолокация и радионавигация
Комуникационни мрежи и системи
Управление на кораби и корабоводене
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
Електроснабдяване и електрообзавеждане (Електроснабдяване и обзавеждане на кораба)
Приложна механика
Професионално направление 9.1 Национална сигурност
 
Военнополитически аспекти на морската сигурност
Професионално направление 9.2 Военно дело 
Организация и управление на въоръжените сили