Важни административни разпоредби

I. Провеждане на работни срещи и достъп на външни лица

1. При възникване на неотложна необходимост за провеждане на работна среща в района на училището с участие на външни лица, ръководителят на отговорната структура заявява влизането на външни лица на началника на отделение „Административно“ или на неговия заместник. В заявката се указва:

1) кой да бъде допуснат;
2) по каква причина да бъде допуснат;
3) продължителност на престоя;
4) кой осигурява посрещането, срещата и напускането на лицето/ата.

2. Началникът на отделение „Административно“ ми представя за утвърждаване постъпилите заявки. Утвърдените от мен заявки да се включват в седмичния сборен план. Аналогично да се постъпва в случаите на възникнала необходимост в ежедневието. За спешни и неотложни случаи в извън работно време, като влизане на автомобили на Спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност и защита на населението и други аналогични автомобили – решение взема дежурният по училище с последващ доклад към мен.

II. Заявяване на мероприятия за включване в седмичен сборен план или месечен план на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

1. Ежеседмично до 12.00 часа в четвъртък (или деня, предхождащ деня, определен за седмично планиране) ръководителите на структури да заявяват предстоящите мероприятия за следващата седмица с таблица по образец (приложение № 1).

2. Ежемесечно до 12.00 часа във вторник (или 3 дни преди деня, определен за месечно планиране) ръководителите на структури да заявяват предстоящите мероприятия за следващия месец с таблица по образец (приложение № 2).

3. В заявките в графата „Забележки“ да се указва необходимостта от влизане на външни лица на територията на училището (ако има такава).

4. Заявките да се изпращат по електронен път на в отделение „Административно“ на следните адреси: an.vasileva@nvna.eu и mezev@nvna.eu .

III. Осъществяване на писмена кореспонденция във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

1. Всички лица подават документи към училището чрез официалната поща.

2. Документи, които са за вътрешен отчет, например: попълнени отчети; заявления за издаване на справки; отчети по проекти и т.н., могат да се подават от външни лица, служители на училището (за които временно не е разрешен достъпа в района) и студенти, чрез използване на поставените пощенски кутии в КПП на ВВМУ (I Факултет; II Факултет; Администрация).

3. Документите трябва предварително да са поставени в плик, на който са изписват получателя и подателя, както и телефон за връзка с подателя.

4. Документите се подават и връщат в следната последователност и срокове:
– документи с необходимост от обработка в деня на подаването се оставят в пощенските кутии на КПП до 12.00 часа;
– документи, подадени след 12.00 часа, се обработват на следващия ден;
– връщането или получаването на обработени документи се извършва всеки ден от 16.00 часа до 16.30 часа на КПП от служител на училището.

5. Включването на лични данни, защитени съгласно Регламента за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, е отговорност на подателя.

IV. Подаване на рапорти, заявления, докладни записки и други документи, изискващи завеждането им в регистратурите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Документите се подават лично в съответното деловодство. При невъзможност за влизане в училището се оставят в поставените пощенски кутии на КПП. Документите за служители, преподаватели, курсанти, студенти или други обучаеми, изискващи съгласуване с непосредствения ръководител (напр. заявление за отпуск) се подават в следния ред:

1. Заявителят подава попълнен документ до непосредствения си началник (напр. ръководител на катедра). Подаването по електронен път се счита за съгласие с написаното от страна на заявителя.

2. Непосредственият началник изписва мнението си и дава документа на ръководителя на съответната структура (напр. декан на факултет). Подаването по електронен път се счита за съгласие с написаното от страна на непосредствения началник.

3. Ръководителят на структурата разпечатва документа, подписва становището си и го подава в съответното деловодство.

V. Организация на провеждането и отчитането на учебния процес

1. Всеки ден, в който преподавателят има планирани часове (присъствени с курсанти или за провеждане на електронно базирано обучение във виртуална среда със студенти и смесени групи) да се брои за работен ден.
2. На курсантите да се планират часове и в събота – до 8 часа, и в неделя – до 6 часа.
3. При необходимост от препланиране на часове, това да става със санкция на заместник-началника по учебната и научната част.
4. Точка 4.1 от Правилник за определяне на учебната заетост на преподавателския, научно-преподавателския и научно-изследователския състав във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се изменя както следва: „4.1. Един час лекция да се отчита като 2 часа упражнения.“
5. За попълване на индивидуалните месечни отчети е необходимо те да се споделят от началника/ръководителя на катедрата с преподавателите от катедрата с редакторски права и права за споделяне в Google Disk на @nvna.eu.
6. След попълване на отчетите от всички преподаватели в катедрата, началникът/ръководителят на катедрата ги споделя с редакторски права и права за споделяне в Google Disk на @nvna.eu с декана на съответния факултет, директора на ДСДК или директора на ПСК.
7. Подписването и съгласуването на индивидуалните месечни отчети става от декана на съответния факултет, директора на ДСДК или директора на ПСК и от началника на отдел „Учебна дейност“.
8. Декларациите за осигурителния доход на преподавателите, които имат да получават хонорари за отчетените наднормени часове, се попълват от преподавателите и се изпращат по служебен имейл на отдел „Финанси“.
9. Считано от 01.04.2020 г. всички преподаватели ежемесечно попълват индивидуални сведения за месечната аудиторна заетост (Приложение 1) и ги предават по описания в т. 5 ред.

VI. Организиране, провеждане и отчитане на семестриални изпити

1. За времето до изтичане на въведеното извънредно положение в страната семестриалните изпити се организират и провеждат неприсъствено в електронно базирана виртуална среда с официални домейни на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
2. Служителите в съответния деканат проверяват правата на всеки студент и след това го вписват в изпитния протокол. За курсантите тази процедура се извършва от специалист от отдел „Учебна дейност“, а за докторантите – от специалист от Научна секция.
3. Изпитните протоколи се издават от съответното звено и се споделят с редакторски права и права за споделяне с изпитващия преподавател посредством Google Disk на @nvna.
4. Формата на провеждане на изпит се избира и се обявява на обучаемите от преподавателя. Същата следва да изисква идентификацията на изпитвания и да не допуска преписване и подсказване.
5. Времето за неприсъствено провежданите изпити се обявява в разписанието за занятия.
6. След приключване на изпита, преподавателят попълва протокол и го споделя с редакторски права и права за споделяне в Google Disk на @nvna.eu с ръководителя на катедра.
7. Ръководителят на катедра, след проверка на протокола, го споделя с права за копиране в Google Disk на @nvna.eu със съответното звено, администриращо дадена категория обучаеми.
8. Служителите от звеното разпечатват получените протоколи и съвместно с учебен отдел нанасят оценките в главните книги.
9. Правилата влизат в сила от 30.03.2020 г.

VII. Ред за извършване на проверки на учебните занятия, провеждани на
електронни платформи в условия на извънредно положение

1. Проверките за изпълнение на разписанието за занятия се извършват от служители на отдел „Учебна дейност“ на основание на чл. 34, ал. 5 от Правилника за учебната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
2. Проверките за изпълнение на разписанието за занятия се осъществяват нерегулярно, на случаен принцип.
3. За целите на проверките началникът на служба „КИС“ да организира разкриването на акаунти по модела studentXX@nvna.eu, където XX е номера на съответната катедра.
4. Всеки преподавател е длъжен да предостави достъп на служителите от отдел „Учебна дейност“ за извършване на проверки за изпълнение на разписанието за занятия по един от следните варианти:

– чрез предоставяне на код за достъп до класна стая;
– чрез покана за достъп до класна стая;
– чрез покана за достъп до учебно занятие.

Например за проверка на занятие на преподавател от катедра 11, същият изпраща покана до student11@nvna.eu. Преподавателите от катедра „Информационни технологии“ да изпращат поканите на служебните имейли в @naval-acad.bg на служители от отдел „Учебна дейност“.
5. При изпращане на поканата определящ е кодът на преподавателя, а не кода на дисциплината. Например, ако преподавател с код 1110 води дисциплина с код 14225, то той изпраща покана за занятието си на student11@nvna.eu.
6. Ежедневно, при извършване на проверка служителя от отдел „Учебна дейност“ да попълва дневник (приложение № 1), който се предава на началника на отделение „Планиране на учебната дейност и контрол на качеството“.
7. Ежеседмично информацията получена от дневниците да се обобщава в протокол от извършени проверки (приложение № 2).
8. Настоящия ред за извършване на проверка отменя „Ред за извършване на проверки на учебните занятия, провеждани на електронни платформи в условия на извънредно положение“ с рег. № 924/31.03.2020 г.

 1. СЕДМИЧНИ ПЛАНОВЕ – ИЗТЕГЛЯНЕ
 2. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВЕ
 3. ПЛАНОВЕ ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ – ИЗТЕГЛЯНЕ
 4. ПЛАН ЗА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ПЪРВИ ФАКУЛТЕТ
 5. ПЛАН ЗА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ВТОРИ ФАКУЛТЕТ

ОБРАЗЦИ ЗА ДОКУМЕНТИ – СТУДЕНТИ

СПИСЪК на приложените документи за български студенти:

 1. УВЕРЕНИЕ – факултет „Инженерен“ – попълване на електронна форма
 2. УВЕРЕНИЕ – факултет „Навигационен“ – изтегляне
 3. ЗАЯВЛЕНИЕ – изтегляне
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ – изтегляне
 5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ – изтегляне
 6. ИЗПИТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПРАКТИКА – изтегляне
 7. ПИСМО ДО ДМА ЗА МОРЯШКИ ПАСПОРТ – факултет „Инженерен“ – изтегляне
 8. ПИСМО ДО ДМА ЗА МОРЯШКИ ПАСПОРТ – факултет „Навигационен“ – изтегляне

ОБРАЗЦИ ЗА ДОКУМЕНТИ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СПИСЪК на приложените документи за преподаватели:

 1. СВЕДЕНИЕ ЗА МЕСЕЧНА АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – изтегляне
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД – изтегляне

ОБРАЗЦИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

СПИСЪК на административните документи:

 1. Вътрешни правила във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в условия на извънредно положение – изтегляне
 2. Приложения към Вътрешните правила – изтегляне
 3. Предписание за поставяне под карантина – изтегляне
 4. Рапорт за платен годишен отпуск – изтегляне
 5. Заявление за платен годишен отпуск – изтегляне
 6. Заявление за неплатен отпуск – изтегляне
 7. Заявление за прекъсване на отпуск – изтегляне
 8. Заявление за прекратяване на отпуск – изтегляне
 9. Писмо в системата на МО – изтегляне
 10. Писмо извън системата на МО – изтегляне
 11. Докладна записка до Началника на ВВМУ – изтегляне