Заповед 12-03-2021-2

I. Условия за възлагане на работа от разстояние на цивилен служител от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, който е близък контактен на потвърден случай на COVID-19

  1. Цивилен служител от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред началника на ВВМУ, настъпилото обстоятелство с декларация по образец – Приложение № 1.
  2. Ръководителят на съответното административна структура прави преценка дали работата позволява служителят по т.1 да премине към работа от разстояние.

2.1.   Когато това е възможно, той го включва в седмичния график за работа от разстояние от деня, в който е уведомен и е получил писмената декларация от лицето.

  1. Писмената декларация, съдържаща дата и подпис, се изпраща от лицето по ал.1 сканирана по електронна поща до ръководителя на административната структура и прекия ръководител.

3.1.   Лицето по т.1 е длъжно да представи декларацията в оригинал в първия ден от присъственото си явяване на работното място.

3.2.   Декларациите по т.1 се съхраняват при ръководителя на съответната структура, от която е служителя.

  1. „Близък контактен“ е цивилен служител, който отговаря на определението, посочено в Приложение № 2, освен ако не е дадено различно определение с акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето.
  2. Минималният срок за преминаване към работа от разстояние в случаите по т.1 е 10 /десет/ дни, съгласно Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-610/ 22.10.2020 г., освен ако не е определен друг срок с последващ акт на министъра на здравеопазването или на друг орган по чл. 61 от Закона за здравето.

II. Приложения към заповедта:

  1. Приложение № 1 – Декларация на основание чл. 7, ал.З от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.
  1. Приложение № 2 – Определение за близък контактен, съгласно дефиницията на случай на COVID-19 по Приложение № 4 към чл. 13 от Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-610/ 22.10.2020 г.

Заповедта да се прочете пред целия личен състав на училището.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника по административната част и логистиката.