Заповед 12-03-2021-1

 1. На основание заповед на Министъра на отбраната № РД-01-103/01.03.2021 г., всички военнослужещи и цивилни служители от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за срока на обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка – до 30.04.2021 г., да изпълняват следното:
 2. Да изпълняват Указания № 313/08.02.2021 г. на началника на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили за въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 3. Да спазват изискванията за физическа дистанция и всички противоепидемични мерки, установени със заповедите на министъра на здравеопазването, от всички военнослужещи и цивилни служители, когато се намират в закрити или открити места в обекти и имоти в управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

2.1. Противоепидемичните мерки и мерките за физическа дистанция включват изискванията за разстояние от минимум 1,5 м между лицата; носенето на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба, която покрива изцяло носа и устата – в затворени помещения, както и на открити места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м; дезинфекция на работните помещения, съгласно алгоритъм определен със заповед на министъра на здравеопазването; недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести /повишена температура, кашлица, хрема и други, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

2.2. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице по т. 2.1 се допуска за:

а)   спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

б)  участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;

в)   хранещите се в стола за обществено хранене и курсантската столова след сядане на местата за хранене.

 1. Създавам следната организация за изпълнение на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки:
 2. Да се ограничи влизането на външни лица във всички райони на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

1.1.   Влизането на външни лица във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ да се извършва при спазването на изискването за физическа дистанция и на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването.

1.2.   Всички служители и посетители да си дезинфекцират ръцете, с поставените на входовете дезинфектанти.

 1. Всички помещения, в които се приемат външни посетители, курсанти и студенти да функционират при спазването на изискването за физическа дистанция и на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването. Служителите, които са пряко ангажирани с административното обслужване на физически и юридически лица (фронт- офис) да ползват лични предпазни средства (защитни маски за лице, шлемове, ръкавици, дезинфектанти и др.). Не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема); допуска се влизането само на 1 гражданин, като останалите изчакват реда си отвън, на дистанция от минимум 1,5 метра по между си. Повърхностите в помещението да се почистват и дезинфекцират след всеки посетител.
 2. Забранява се провеждането на семинари, тържества, чествания, спортни мероприятия и др. прояви, при които има масово струпване на хора на закрито, освен ако провеждането на мероприятията е допустимо, в случаите и при условията, определени със заповедите на министъра на здравеопазването.
 3. Провеждането на заседания на работни групи, работни срещи, комисии, кръгли маси и други колективни мероприятия, свързани със служебната дейност, да се провеждат предимно в електронна среда.

4.1. При невъзможност да се провеждат в електронна среда на посочените мероприятия, същите могат по изключение да се провеждат и присъствено в достатъчно големи зали, осигуряващи възможност за спазване на изискването за физическа дистанция и при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването, като се осигури разстояние от поне 1.5 метра между присъстващите и всички присъстващи да носят защитни маски. В тези случаи мероприятията да се провеждат за максимално кратко време. След всяко заседание да се проветрява и повърхностите в съответната зала да се дезинфекцират.

 1. Забраняват се командировките в чужбина за обучение в курсове, участие в конференции, семинари, симпозиуми, мобилности по Програма “Еразъм +” и участия във всякакви други международни мероприятия, при възможност, като вече планираните бъдат препланирани за по-късен етап, не по-рано от второто полугодие на 2021 г. При липса на такава възможност, всички вече усвоени по силата на подписани договори и командировъчни заповеди средства за такси за обучение, самолетни билети, резервационни такси за настаняване, включително и предплатени нощувки във връзка с анулацията им и медицински застраховки, да бъдат възстановени на командированите лица по съответните програми, осигурили финансовите средства за командировките. Извършваните разходи да бъдат доказвани с първични разходооправдателни документи (фактури) и документ от съответния хотел за анулацията на нощувките.
 2. Всички останали служебни командировки да се провеждат в райони, които не са поставени под карантина по реда на действащото законодателство, при спазване на всички противоепидемични мерки, определени със заповеди на министъра на здравеопазването.
 3. До 19.03.2021 г. да бъде проведен допълнителен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд на работните места, който да бъде включен към периодичният инструктаж на работното място, където всеки да се запознае с всички организационни и противоепидемични мерки, посочени в настоящата заповед и в Указания № 313/08.02.2021 г. на началника на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили за въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

III.    Да не се ограничава провеждането на мероприятията както следва:

 1. Не се ограничават мероприятия, свързани с бойната и мобилизационна готовност.
 2. Продължава носенето на дежурството във ВВМУ съгласно чл. 243, ал. 5 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и заповед на началника на отбраната № 3Z- 3/21.08.2009 г.
 3. Дежурните по училище ежедневно до 21.00 ч. да изпращат информация за епидемиологичната обстановка по линия на оперативните дежурни до Военния команден център /ВКЦ/.
 4. Допълнителни мерки по отношение организацията на работа и разпределение на военнослужещите и цивилните служители на работните места:
 5. Ръководителите на структури, да извършат внимателна преценка за необходимия минимум от личен състав за изпълнение на ежедневната дейност и да организират ползването на платен годишен отпуск на военнослужещите и цивилните служители при спазване на действащото законодателство.
 6. При наличие на свободни помещения, да се обмисли възможността за обособяване на нови или допълнителни работни места, така че да се ограничи възможността голям брой служители да полагат труд в едно помещение и да се осигури достатъчно пространство с оглед намаляване на контактите между тях.
 7. Да се създаде организация, която не допуска да се явяват на работа лица, на които е издадено предписание и/или болничен лист за поставяне под карантина.
 8. Ръководителите на структури в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, могат да възлагат работа от разстояние в домашна среда на цивилните служители в поверените им звена, като съобразят спецификата на работа, характерът на работата и дейността на отделните звена и служители съгласно функциите, определени в устройствените правилници и утвърдените длъжностни характеристики на служителите – в съответствие с действащото законодателство, заповедите за въвеждане на противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването, а за Министерството на отбраната – и при условията и по реда на Заповед на министъра на отбраната № ОХ-371/15.05.2020 г. относно условията и реда за възлагане, изпълнение и контрол на работата от разстояние за държавните служители и за служителите по трудово правоотношение в Министерството на отбраната два месеца след отмяната на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и при обявяване на друго извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по реда на Закона за здравето, с цел осигуряване на непрекъснат процес на работа в министерството, доп. с M3 № ОХ-996/07.12.2020 г.

4.1.   Във  ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, работа от разстояние, при спазване на горните изисквания, се осигурява в максимална степен при обявен код „Жълто“ и следващите, съгласно кодовата система въведена с Указания № 313/08.02.2021 г. на началника на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България относно въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на новия коронавирус COVID-19 сред личния състав.

4.2.   При изготвяне на ежеседмичния график за работа от разстояние на административните звена във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по реда на M3 № ОХ-371/15.05.2020 г, доп. с M3 № ОХ-996/07.12.2020 г., работа от разстояние на един служител може да се възлага за срок не по-дълъг от пет последователни работни дни. По изключение, при наличие на обективни причини за това, може да се възлага работа от разстояние и за по-дълъг срок, като мотивите на прекия ръководител задължително се отбелязват в графика.

4.2.1. Всеки служител изготвя ежеседмичен отчет за работата си от разстояние. Отчетите се предават в електронен вид, чрез началниците на структури и се съхраняват при последните, като могат да се предоставят при поискване на ЗНАЧЛ и ЗНУЧ.

4.3.   Цивилен служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, и на когото не е издаден болничен лист, преминава към работа от разстояние, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство с декларация – съгласно чл. 7, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, а за Министерството на отбраната – при условията и по реда на M3 № ОХ-371/15.05.2020 г, доп. с M3 № ОХ- 996/07.12.2020 г.

Заповедта да се прочете пред целия личен състав на училището.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника по административната част и логистиката и заместник-началника по учебната част.