Контакти с преподаватели

Код на преподавателя: Име, Презиме, Фамилия: Служебен e-mail:
катедра “ОУВФТН”
1 1101 к-н I р. доц. д-р Асен Кожухаров a.kojuharov@nvna.eu
2 1102 проф. д-р Янчо Бакалов y.bakalov@nvna.eu
3 1103 к-н II р. доцент д-р Валентин Василев valentin.vasilev@nvna.eu
4 1104 доц. д-р Никола Стоянов n.stoyanov@nvna.eu
5 1105 доц. д-р Сияна Люцканова s.lutzkanova@nvna.eu
6 1106 к-н преподавател Димитър Несторов d.nestorov@nvna.eu
7 1108 к-н I р. доц. д-р Недко Димитров n.dimitrov@nvna.eu
8 1110 к-н I р. проф. д-р Калин Калинов k.kalinov@nvna.eu
9 1156 к-н III р. асистент Петър Климов p.klimov@nvna.eu
10 1150 асистент Пламен Петков pl.petkov@nvna.eu
11 1152 асистент Георги Пенев g.penev@nvna.eu
12 1153 доц. д-р Недю Попов n.popov@nvna.eu
13 1158 асистент Сергей Лазаров s.lazarov@nvna.eu
катедра “Корабоводене”
1 1201 проф. д-р Юрий Дачев y.dachev@nvna.eu
2 1202 проф. д-р Благовест Белев b.belev@nvna.eu
3 1203 преподавател Милен Долапчиев m.dolapchiev@nvna.eu
4 1204 ст. преподавател Димитър Комитов d.komitov@nvna.eu
5 1205 к-н лейт. асистент д-р Христо Христов hr.hristov@nvna.eu
6 1206 гл. асистент д-р Лъчезар Конаков l.konakov@nvna.eu
7 1207 асистент Севдалин Даскалов s.daskalov@nvna.eu
8 1208 асистент др Георги Панайотов g.panajotov@nvna.eu
9 1209 к-н лейт. асистент Александрина Ангелова a.angelov@nvna.eu
10 1210 асистент д-р Валентин Златев v.zlatev@nvna.eu
11 1211 асистент Дилян Димитранов d.dimitranov@nvna.eu
12 1212 к-н I р. проф. д-р Мирослав Цветков m.tsvetkov.1212@nvna.eu
13 1213 доц. д-р Наташа Бакларова n.baklarova@nvna.eu
14 1255 доц. д-р Янко Милев y.milev@nvna.eu
15 1254 Гл. ас. Георги Георгиев g.georgiev@nvna.eu
катедра “Електроника”
1 1303 проф. д-р Чавдар Александров ch.alexandrov@nvna.eu
2 1301 доц. д-р Гроздю Грозев g.grozev@nvna.eu
3 1302 асистент Августин Христов a.hristov@nvna.eu
4 1304 ст. лейт. асистент Веселин Атанасов atanasov@nvna.eu
5 1306 к-н I р. доц. д-р Николай Колев nz.kolev@nvna.eu
6 1305 асистент Маринела Петрова mpetrova@nvna.eu
7 1308 доц. д-р Илиян Илиев iiliev@nvna.eu
8 1311 к-н II р. доц. д-р Желязко Николов j.nikolov@nvna.eu
9 1312 к-н III р. доцент д-р Йордан Сивков jsivkov@nvna.eu
10 1313 к-н I р. доц. д-р Николай Великов n.velikov@nvna.eu
11 1317 доц. д-р Георги Димитров g.dimitrov@nvna.eu
12 1351 доц. д-р Анчо Драганов a.draganov@nvna.eu
13 1353 к-н III р. асистент Станислава Стефанова st.stefanova@nvna.eu
катедра “Експлоатация на флота и пристанищата”
1 1402 проф. д-р Димитър Димитракиев dimitar.dimitrakiev@nvna.eu
2 1403 асистент Иван Цонев i.tsonev@nvna.eu
3 1404 к-н III р. гл. асистент д-р Тодор Коритаров t.koritarov@nvna.eu
4 1405 гл. асистент д-р Георги Гилев g.gilev@nvna.eu
5 1406 гл. асистент д-р Кристиана Атанасова k.atanasova@nvna.eu
6 1415 преподавател Румен Минков r.minkov@nvna.eu
7 1417 асистент д-р Свилен Велинов s.velinov@nvna.eu
8 1419 гл. асистент д-р Яна Ганчева y.gencheva@nvna.eu
9 1422 асистент д-р Иво Лазаров i.lazarov@nvna.eu
10 1423 асистент Северина Велинова s.velinova@nvna.eu
11 1424 доц. д-р Валентина Грънчарова v.grancharova@nvna.eu
12 1450 асистент Станко Станков st.stankov@nvna.eu
13 1452 доц. д-р Илчо Томов i.tomov@nvna.eu
14 1453 доц. д-р Коста Донев k.donchev@nvna.eu
15 1451 гл.асистент Димитър Димитров d.dimitrov@nvna.eu
16 1454 доц. д-р Васил Василев v.vasilev@nvna.eu
17 1461 полк.доц.д-р Никола Шопов n.shopov@nvna.eu
18 1473 асистент Иван Иванов i.g.ivanov@nvna.eu
19 1486 д-р Желязко Иванов zh.ivanov@nvna.eu
20 1457 гл. асистент Стоян Генчев s.genchev@nvna.eu
21 1465 преподавател Иван Драгоев i.dragoev@nvna.eu
катедра “Мениджмънт и логистика”
1 1501 проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев d.kanev@nvna.eu
2 1502 к-н I р. доц. д-р Иво Веселинов Йоцов ivo.yotsov@nvna.eu
3 1503 гл. асистент д-р Мариета Георгиева Стефанова m.stefanova@nvna.eu
4 1504 проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева s.dimitrakieva@nvna.eu
5 1505 проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов v.stoyanov@nvna.eu
6 1507 доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева k.narleva@nvna.eu
7 1508 асистент Жанета Георгиева Калинова zh.kalinova@nvna.eu
8 1510 асистент д-р Росица Бакалова r.bakalova@nvna.eu
9 1514 асистент Белора Димитрова Христозова b.hristozova@nvna.eu
10 1550 асистент Грета Иванова Иванова gr.ivanova@nvna.eu
11 1551 доц. д-р Иван Лозанов Филипов i.filipov@nvna.eu
12 1553 асистент Ара Хачмериян a.hachmeriyan@nvna.eu
13 1555 асистент Николай Кръстев Калчев n.kalchev@nvna.eu
14 1559 асистент Огнян Денчев Костадинов o.kostadinov@nvna.eu
15 1552 доц. д-р Снежанка Овчарова s.ovcharova@nvna.eu
16 1554 кап. д-р Росица Недева r.nedeva@nvna.eu
17 1562 доц. д-р Стоян Димов Киров s.kirov@nvna.eu
18 1564 майор Мирослав Николаев Мезев mezev@nvna.eu
катедра “Езикова подготовка”
1 1614 доц. д-р Петина Валентинова Вичева p.vicheva@nvna.eu
2 1603 ст. преподавател Катя Драганова Анчева k.ancheva@nvna.eu
3 1604 доц. д-р Галина Василева Великова g.velikova@nvna.eu
4 1605 ст. преподавател Лиляна Димитрова Маринова l.marinova@nvna.eu
5 1606 преподавател Стелиана Димитрова Гроздева s.grozdeva@nvna.eu
6 1607 ст. преподавател д-р Надя Цанкова Наумова n.naumova@nvna.eu
7 1609 ст. преподавател Юлия Сидерова Сидерова y.siderova@nvna.eu
8 1611 ст. преподавател Стефан Атанасов Атанасов s.atanasov@nvna.eu
9 1612 ст. преподавател Лидия Иванова Стоянова l.stoyanova@nvna.eu
10 1613 ст. преподавател Юлияна Иванова Горидкова y.goridkova@nvna.eu
11 1615 ст. преподавател Цвета Койчева Петкова tz.petkova@nvna.eu
12 1651 преподавател Христина Костадинова h.kostadinova@nvna.eu
13 1653 преподавател Олга Александровна Георгиади o.georgiadi@nvna.eu
14 1654 преподавател Светлана Григорова Гроздева setlana.grozdeva@nvna.eu
15 1655 преподавател Стелияна Данева Василева s.vasileva@nvna.eu
16 1658 доц. д-р Соня Иванова Тончева s.tnocheva@nvna.eu
>
Длъжност: Kод на преподавателя: Име, Фамилия: Служебен e-mail:
катедра “Корабни силови уредби”
1 доцент доктор 2104 Румен Стоянов r.stoyanov@nvna.eu
2 доцент доктор 2102 Иван Иванов i.ivanov@nvna.eu
3 доцент доктор 2105 Милен Василев m.vasilev@nvna.eu
4 капитан III ранг, доц. д-р 2108 Ивайло Бакалов bakalov@nvna.eu
5 капитан III ранг, гл. асистент д-р 2106 Люба Гюрова l.gyurova@nvna.eu
6 главен асистент д-р 2110 Делян Христов d.hristov@nvna.eu
7 главен асистент д-р 2107 Драгия Янулов d.yanulov@nvna.eu
8 асистент инж. 2111 Илиян Куртев kurtev@nvna.eu
9 асистент инж. 2109 Димитър Попов d.popov@nvna.eu
10 асистент 2103 Богдан Шопов shopov@nvna.eu
11 професор доктор 2155 Пейчо Томов p.tomov@nvna.eu
катедра “Електротехника”
1 доцент доктор 2201 Милен Бонев m.bonev@nvna.eu
2 асистент 2202 Георги Енчев g.enchev@nvna.eu
3 асистент 2203 Калин Недев k.nedev@nvna.eu
4 доцент доктор 2204 Живко Гроздев j.grozdev@nvna.eu
5 Асистент 2205 Христо Милушев h.milushev@nvna.eu
6 доцент доктор 2206 Емил Барудов e.barudov@nvna.eu
7 главен асистент д-р 2207 Елена Кателиева e.katelieva@nvna.eu
8 главен асистент д-р 2208 Тодор Лазаров t.lazarov@nvna.eu
9 доцент доктор 2254 Петър Иванов Василев p.vasilev@nvna.eu
10 доцент доктор 2250 Николай Ангелов n.angelov@nvna.eu
11 доцент доктор 2251 Георги Стоилов g.stoilov@nvna.eu
12 доцент доктор 2252 Христо Раев h.raev@nvna.eu
13 доцент доктор 2257 Марин Недев m.nedev@nvna.eu
14 асистент 2255 Васко Марков v.markov@nvna.eu
катедра “Техническа механика”
1 доцент доктор 2306 Юлиян Минчев julminchev@nvna.eu
2 доцент доктор 2309 Ивайло Минчев iminchev@nvna.eu
3 доцент доктор 2302 Цветелина Велкова cvvelkova@nvna.eu
4 главен асистент д-р 2307 Елисавета Иванова elisa.d.ivan@nvna.eu
5 асистент 2304 Павел Иванов p.s.ivanov@nvna.eu
6 доцент доктор 2301 Николай Ангелов nikolay.il.angelov@nvna.eu
7 доцент доктор 2313 Тихомир Василев t.vasilev@nvna.eu
8 доцент доктор 2312 Петър Ванков p.vankov@nvna.eu
9 доцент доктор 2303 Милена Лефтерова m.lefterova@nvna.eu
10 доцент доктор 2363 Пейчо Калоянчев p.kaloyanchev@nvna.eu
катедра “Кораборемонт”
1 доцент доктор 2403 Георги Люцканов g.lyutskanov@nvna.eu
2 капитан I ранг, доцент доктор 2401 Юлиан Москов y.moskov@nvna.eu
3 капитан I ранг, доцент доктор 2402 Христо Христов h.hristov@nvna.eu
4 капитан II ранг, доцент доктор 2405 Момчил Манов m.manov@nvna.eu
5 доцент доктор 2406 Антоанета Траянова a.trayanova@nvna.eu
6 главен асистент д-р 2407 Калин Люцканов k.lyutskanov@nvna.eu
7 Асистент 2408 Димитър Василев d.vasilev@nvna.eu
8 Асистент 2410 Добромир Йовков d.jovkov@nvna.eu
катедра “Математика и физика”
1 доцент доктор 2501 Татяна Маджарова tmadjarova@nvna.eu
2 доцент доктор 2503 Веселин Ненков v.nenkov@nvna.eu
3 доцент доктор 2502 Веселка Радева v.radeva@nvna.eu
4 главен асистент д-р 2513 Антонина Христова a.hristova@nvna.eu
5 главен асистент д-р 2504 Емилия Колева e.koleva@nvna.eu
6 Асистент 2554 Виктория Събева v.sabeva@nvna.eu
катедра “Информационни технологии”
1 полковник, доцент, доктор 2601 Юлиян Цонев tzonev@nvna.eu
2 капитан III ранг, асистент 2602 Борислав Николов b.nikolov@nvna.eu
3 капитан, асистент, доктор 2603 Явор Дечев dechev@nvna.eu
4 доцент доктор 2604 Мария Николова m.nikolova@nvna.eu
5 доцент доктор 2605 Мария Еремиева m.eremieva@nvna.eu
6 старши лейтенант асистент 2608 Елисавета Станева e.staneva@nvna.eu
7 асистент 2609 Стоян Мечев s.mechev@nvna.eu
8 доцент доктор 2610 Петър Антонов p.antonov@nvna.eu
9 асистент 2611 Евгени Андреев e.andreev@nvna.eu
10 подп. старши инструктор 2613 Драгомир Драгнев d.dragnev@nvna.eu
11 професор, д.т.н. 2614 Андон Лазаров a.lazarov@nvna.eu
12 асистент доктор 2660 Нели Михаилова n.mihailova@nvna.eu
13 доцент доктор 2651 Огнян Железов o.jelezov@nvna.eu
14 асистент 2659 Екатерина Дянкова edyankova@nvna.eu
15 асистент 2654 Милен Сотиров m.sotirov@nvna.eu
16 асистент 2661 Борис Борисов b.borisov@nvna.eu
17 главен асистент 2657 Валентина Антонова v.antonova@nvna.eu
18 доцент доктор 2662 Владимир Николов v.nikolov@nvna.eu
Код на преподавателя: Длъжност:
Име, Презиме, Фамилия:
Служебен e-mail:
1 3201 ст. преподавател
Даниела Гавраилова Златева
d.zlateva@nvna.eu
2 3202 ст. преподавател
Станислава Иванова Иванова
s.ivanova@nvna.eu
3 3204 ст. преподавател
Кирил Любомиров Хаджиев
k.hadjiev@nvna.eu
4 3206 ст. преподавател
Капка Димитрова Ангелова
k.angelova@nvna.eu
5 3207 ст. преподавател
Гергана Станчева Алексиева
g.aleksieva@nvna.eu
6 3209 ст. преподавател
Росица Сотирова Александрова
r.aleksandrova@nvna.eu
7 3210 ст. преподавател
Динко Генчев Тенев
d.tenev@nvna.eu
8 3214 гл. асистент доктор
Анна Веселинова Караденчева
a.karadencheva@nvna.eu
9 3252 ст. преподавател
Петя Маринова Георгиева
p.georgieva@nvna.eu
10 3253 професор доктор
Златко Антонов Златев
z.zlatev@nvna.eu
11 3257 преподавател
Пламена Адриян Радева
p.radeva@nvna.eu
12 3211 асистент к.д.п.
Валентин Петков Енчев
v.enchev@nvna.eu
13 1110 к-н I р. проф. д-р
Калин Спасов Калинов
k.kalinov@nvna.eu
Име и фамилия: Ел. поща:
1 оф. канд. Свилен Савов savov@nvna.eu
2 оф. канд. Иван Колев i.kolev@nvna.eu
3 м-н Пламен Дочев p.dochev@nvna.eu
4 гл. с-на Тодор Костадинов t.kostadinov@nvna.eu
5 ц.сл. Петър Иванов p.ivanov@nvna.eu